Søk Rødliste Med rammer

DDLissoclinum perforatum

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Lissoclinum perforatum
DD
Armfotinger, pigghuder, kappedyr
NE

Artsinformasjon

1 - 5 %

1 - 5 %

Helt ukjent

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Kriteriedokumentasjon

Arten registrert fra den vestre del av Sørlandet. Øvrig utbredelse er på sør og vestkysten av Storbritannia og i Bretage. Danner kompakte, hvite kolonier på hardt substrat i sublitoralen.
Larver av arten er sannsynligvis transportert til Sørlandet i nyere tid når sjøtemperaturen har vært gunstig for overlevelse under transporten. Nå synes arten å være vel etablert.