Søk Rødliste Med rammer

CRLucanus cervus

eikehjort

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Lucanus cervus
CR
Biller
B2a(i,ii)b(iii)

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 10 km²

Ja

1

Oppsummering

Arten nyoppdaget eller nybeskrevet for landet

Fylkesforekomster

Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Eikehjorten ble publisert som ny for Norge i 2009, etter et funn av en bille ved Øynesvann i AAY på begynnelsen av 1980-tallet. Larven lever nede i jorden av røtter og annen ved, spesielt av eik, og bruker antagelig 5 år på utviklingen. Individsvake populasjoner, lang utviklingstid, et bortgjemt levevis og kort levetid for de voksne billene gjør at det kan være svært vanskelig å påvise denne arten, til tross for at dette er Europas største bille. Det er derfor godt mulig at vi fortsatt har en liten men levedyktig populasjon i Norge. I så fall mener vi at den tilfredstiller kravene til CR under B2-kriteriet.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans  > Lauvtrær  > edellauvtrær
    • eik
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktsukssesjonsstilstand
    • gammelskog
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • skog med lav tresjiktstetthet
    • skog med svært lav tresjiktstetthet
    • åpen tresatt mark
    • åpen mark med svært spredt tresetting
 • Terrestrisk  > ved-livsmedier  > I bark eller ved  > levende eller nylig død
  • eikeved
 • Terrestrisk  > ved-livsmedier  > I bark eller ved  > lite eller middels nedbrutt  > stående dødt tre (gadd)
  • ved på edellauvtregadd
 • Terrestrisk  > ved-livsmedier  > I bark eller ved  > lite eller middels nedbrutt  > stubbe eller liggende tre
  • middels nedbrutt ved av edellauvtre
   • Egenskaper ved livsmediet  > Dødvedstatus
    • stående dødt lauvtre (gadd), stor dimensjon
   • Egenskaper ved livsmediet  > Svært store (gamle) trær
    • eik
   • Andre kilder til variasjon  > Mikrohabitat  > planter  > vedoverflate
    • på rot
   • Andre kilder til variasjon  > Mikrohabitat  > planter  > inne i ved
    • på rot
   • Andre kilder til variasjon  > Mikrohabitat  > planter  > tremold i hulrom
    • på rot

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Plukkhogst, tynning, vedhogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Fjerning av dødt virke
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Avvirking av spesielle typer trær (gamle, hule, brannskade)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Treslagskifte
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Annen påvirkning på habitat
  • Fjerning av dødt virke
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Tynning, vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Nilsson, G.E., Rosseland, E. & Zachariassen, K.E. 2009. The stag beetle Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Lucanidae) found in Norway Norwegian Journal of Entomology 56: 9-12