Søk Rødliste Med rammer

NTMacrodema micropterum

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Macrodema micropterum
NT
Nebbmunner
B2b(ii,iii)
LC

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 500 km²

Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii)

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er knyttet til varme, åpne lyngmarker og var tidligere kjent fra en rekke steder i Sør-Norge. Svært få nyere funn indikerer tilbakegang, men arten kan lett overses og den er neppe kraftig fragmentert.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
  • Sanddynemark
 • Kulturmark
  • Kystlynghei
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • lyng, lianer og småbusker

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Skogreising/treplantasjer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Opphørt/redusert drift
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent