Søk Rødliste Med rammer

VUMacrotylus paykullii

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Macrotylus paykullii
VU
Nebbmunner
B2a((i))b(iii)
VU

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

10 - 50 %

B-kriterie

< 500 km²

Ja, trolig

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er knyttet til Ononis-arter på tørrenger rundt Oslofjorden Kun fire lokalieter: AK, Nesøya (1916) og VE, Nøtterøy Ekenes (1982), Tønsberg, Frodåsen (1982) og Ø, Fredrikstad Gansrød/Øra. Vi antar at nåværende populasjoner er i tilbakegang, men det er usikkert om de er kraftig fragmentert. Sannsynligvis lave mørketall. Konklusjon: VU under B-kriteriet.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Sanddynemark
  • etablert/brun dyne
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet  > veldrenert  
  • grunnlendt kalkmark
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete på varme steder

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Opphørt/redusert drift
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Hågvar, S. 1999. Distribution of Norwegian Hemiptera, Heteroptera . Norwegian Journal of Entomology. 46: 61-65
 • Hågvår, Sigmund
 • Warloe, H. 1924. Fortegnelse over Norges Hemiptera Heteroptera. Videnskapsselskapets Forhandlinger. 1924 (4): 1-42