Søk Rødliste Med rammer

VUMegacoelum infusum

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Megacoelum infusum
VU
Nebbmunner
B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii)
EN

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja, trolig

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er fra gammelt av kun kjent fra en lokalitet: Bygdøy, Villa Bukten (Akershus) (ca. 1930). Nyere funn også fra Hovedøya og Dronningberget, Bygdøy (Akershus). Trolig finnes kun svært få lokaliteter for denne sjeldne arten. Basert på svensk vurdering er det imidlertid usikkert om den er i tilbakegang, men det potensielle norske utbredelsesområdet ligger i typiske pressområder. Den vurderes derfor som i tilbakegang i Norge, men det er usikkert om den er kraftig fragmentert.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans  > Lauvtrær
    • edellauvtrær
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • lauvtrær

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Skogbruk/avvirkning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Endrestøl. A., Gammelmo, Ø., Hansen, L.O., Lønnve, O.J., Olberg, S., Olsen, K.M., Aarvik, L. 2006. Registrering og overvåking av utvalgte insektarter, Oslo kommune II NHM-Rapport 69+25
 • Gärdenfors et al. 2002. Hundraelva nordiska evertebrater. Artdatabanken.
 • Holgersen, H. 1942. Mindre meddelelser. Norsk entomologisk tidskrift. 6: 124
 • Wachmann, E et al. 2004. Wanzen Band 2. Goecke & Evers.