Søk Rødliste Med rammer

DDMetopa affinis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Metopa affinis
DD
Krepsdyr
NE

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er beskrevet på grunnlag av materiale fra Rogaland (Kvitsøy) og Nordland (Skråva). Det foreligger også et rapportert funn fra Østfold. Alt bekreftet materiale er fra 1800-tallet. Det finnes ikke nyere informasjon om arten i Norge. Kategori DD velges på grunn av stor usikkerhet om artens bestand og utvikling  i Norge.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Vader, Wim