Søk Rødliste Med rammer

DDMetopa longicornis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Metopa longicornis
DD
Krepsdyr
NE

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er funnet noen få ganger i Oslofjorden og i Nordland. I senere tid er den funnet i større antall på NW Grønland. Det foreligger få andre opplysninger om arten.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Just J. 1980. Amphipoda of the Thule area. Meddelelser Grønland Bioscience. 2: 1-63
  • Vader, Wim