Søk Rødliste Med rammer

DDMetopa palmata

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Metopa palmata
DD
Krepsdyr
NE

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er beskrevet fra Hammerfest. Senere er ett eksemplar funnet ved Island. Det foreligger ikke andre kjente funn. Kategori DD velges på grunn av svært lite kunnskap om arten i norske farvann.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Vader, Wim