Søk Rødliste Med rammer

NTMetopsia clypeata

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Metopsia clypeata
NT
Biller
B2b(iii)
LC

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten som finnes i Norge viser seg å være Metopsia clypeata (auct. retusa) (jf. Zerche 1998). Denne er ellers i Skandinavia kun funnet på Gotland, og er ellers en Vest-europeisk art. Det er kun undersøkt en han fra Norge av slekta og det kan ikke utelukkes at vi også har M. similis (auct. clypeata) som finnes i Sør-Sverige og Danmark. Arten er begrenset forekommende på tørre lyng og sandmarker i ytre kyststrøk fra Telemark til Vest-Agder. Funn foreligger fra Telemark, Kragerø: Berg (en hun), Porsgrunn; Stranda (en hun) og Jomfruland, en hun (Ødegaard og Olberg upubl.); Aust-Agder, Tromøy, Bjelland (et eks. Kvamme 1981); Vest-Agder (Kristiansand: Kjevik, en han, Ødegaard upubl.); Farsund: Kviljo, en hun (Ødegaard et al. 2009); Flekkefjord (3 eks. Grimsby 2000). Forekomstene ser ut til å ligge i områder som utsettes for gjengroing og eller utbygging. Habitatet er derfor i tilbakegang, men arten er neppe kraftig fragmentert.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
 • Kulturmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
  • Kystnær grus- og steinmark
  • Sanddynemark
 • Kulturmark
  • Kystlynghei
   • Tilstand relatert til aktuell bruk på mark/bunn formet av hevd  > Gjengroingstilstand
    • brakkleggingsfase
    • i bruk
 • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land  > tørre substrater
  • varme sandsubstrater

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Opphørt/redusert drift
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Grimsby, P.Ø. 2000. Landskapsendringer i ytre kystsone i Flekkefjord. Hovedoppgave Universitetet i Bergen.
 • Kvamme, T. 1981. New records of Norwegian Coleoptera I. Species new to the fauna Fauna norvegica. Ser. B. 29 (1): 34-35
 • Zerche, L. 1998. Phylogenetisch-systemastische Revision der westplaäarktischen gattung Metopsia Wollaston, 1854. Beitr. Entomol. 48(1): 3-101
 • Ødegaard, F., Sverdrup-Thygeson, A., Hansen, L.O., Hanssen, O. & Öberg, S. 2009. Kartlegging av invertebrater i fem hotspot-habitattyper. Nye norske arter og rødlistearter 2004-2008 NINA rapport 500