Søk Rødliste Med rammer

NTMezira tremulae

ospevedtege

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Mezira tremulae
NT
Nebbmunner
B2b(iii)
NT

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten ble funnet ny for Norge i 1990 (Fjellberg et al 1996), og er nå kjent ca 10 lokaliteter på Sørøstlandet: TEY, Drangedal, Steinknapp (2 lok), VE Larvik (5 lok) og AK, Frogn, Håøya og Nesodden. Arten er nok noe mer vanlig enn tidligere antatt, noe som også rapporteres fra Sverige. Arten er imidlertid krevende til levested ved at den må ha grove osper. Siden utbredelsesområdet ligger i pressområder antar vi at habitatet er i tilbakegang, men populasjonene er neppe kraftig fragmentert.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans  > Lauvtrær  > boreale lauvtrær
    • osp
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktsukssesjonsstilstand
    • gammelskog
 • Terrestrisk  > ved-livsmedier
  • I bark eller ved

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Plukkhogst, tynning, vedhogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Fjerning av dødt virke
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Avvirking av spesielle typer trær (gamle, hule, brannskade)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Annen påvirkning på habitat
  • Fjerning av dødt virke
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Coulianos, C.C. 1989. Nya landskapsfynd av barkstinkflyn jämte Aradus truncatus ny för Sverige. Entomologisk Tidskrift. 110: 53-57
 • Coulianos, C.C. 1998. Annotated Catalogue of the Hemiptera-Heteroptera of Norway. Fauna norvegica Ser. B. 45: 11-40
 • Fjellberg, A. Hanssen, O. & Hansen S.O. 1996. Mezira tremulae from stands of old aspens in South Norway. Fauna norvegica Ser B. 43: 61-62