Søk Rødliste Med rammer

ENMicronecta minutissima

glansdvergbuksvømmer

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Micronecta minutissima
EN
Nebbmunner
B2a(i)b(iii)
EN

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kjent fra fem vannlokaliteter i Norge (Coulianos et al. 2008) deriblant  VE, Borrevann (1959) og AK, Ski, Midtsjøvann (1965). Dagens status på disse lokalitetene er usikker. Vi antar at arten er kraftig fragmentert, og at den er i tilbakegang da vi ikke kjenner til nyere funn i utbredelsesområdet som er nokså godt undersøkt. Arten oppgis fra sakterennende vann eller vannkanter med sterilt bunnsubstrat. Dette er imidlertid avvikende fra funnforholdene omkring norske funn (Coulianos et al. 2008).

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Ferskvann
  • Elveløp
  • Innsjø
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn
  • Eufotisk
 • Ferskvann
  • uorganisk substrat

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Coulianos, C.C. 1998. Annotated Catalogue of the Hemiptera-Heteroptera of Norway. Fauna norvegica Ser. B. 45: 11-40
 • Coulianos, C.C., Økland, J. & Økland, K. A. 2008. Norwegian water bugs. Distribution and ecology (Hemiptera - Heteroptera: Gerromorpha and Nepomorpha) Norwegian Journal of Entomology 55: 179-223