Søk Rødliste Med rammer

DDMolgula mira

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Molgula mira
DD
Armfotinger, pigghuder, kappedyr
NE

Artsinformasjon

> 50 %

> 50 %

Helt ukjent

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten beskrevet av Ärnbäck-Christie-Linde fra Trondheimsfjorden. Senere er den ikke funnet her selv under en større undersøkelse i fjorden 1971-1973. Funnet på Færøyene under BIOFAR