Søk Rødliste Med rammer

ENNemocoris fallenii

sandkanttege

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Nemocoris fallenii
EN
Nebbmunner
B2a(i)b(iii)
EN

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

10 - 50 %

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun kjent fra to lokaliteter, AAY, Risør (1911) og TEI, Seljord, Heggeneset (1998). Det antas et mørketall på x10, men populasjonene er høyst trolig kraftig fragmentert. Antall lokaliteter er kanske sikkert i tilbakegang, da arten er utbredt i pressområder og utsettes for gjengroing.

Hovedhabitat

 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet  > veldrenert  
  • grunnlendt kalkmark
  • kalkfattig grunnlendt mark
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete på varme steder
 • Terrestrisk  > dødt plantematerial  > ingen eller svak modifisering
  • soleksponert strøfall

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Opphørt/redusert drift
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Ødegaard, F. 1998. Faunistic notes on Heteroptera in Norway. Fauna norvegica Ser. B. 45: 93-99