Søk Rødliste Med rammer

NTNotidobia ciliaris

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Notidobia ciliaris
NT
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
B2a(i)
CR

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er bare kjent fra to lokaliteter i Sør-Trøndelag og en lokalitet i Akershus, men er antagelig mer utbredt. På bakgrunn av lite forekomst areal kombinert med fragmenterte leveområder vurderes arten til NT.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
  • boreonemoral sone
 • Ferskvann
  • Elveløp

Påvirkningsfaktorer

 • Ukjent
  • Ukjent
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent