Søk Rødliste Med rammer

NTNotocelia rosaecolana

blek rosevikler bleik roseviklar

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Notocelia rosaecolana
NT
Sommerfugler
D2
NT

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 40 km² eller ≤ 0 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på rose. Biotopen er åpne områder med rosebusker eller kantkratt med rose. Arten er bare funnet to ganger i Norge, i Olso og Sarpsborg. De norske funnene er gjort inne i byområder med parker og hager, og her kan vi ikke se noen alvorlige trusler mot arten. Mørketallet settes til 5. På grunn av meget begrenset forekomstareal, tilfredsstilles D2-kriteriet, og arten får kategori NT (nær truet).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • åpen mark med enkelttrær
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Sjiktning
    • åpen mark med busksjikt
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • vedvekster i rosefamilien

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. The Nordic Tortricidae