Søk Rødliste Med rammer

VUNotocelia tetragonana

svart rosevikler svart roseviklar

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Notocelia tetragonana
VU
Sommerfugler
B2a((i))b(iii)
NT

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Ja, trolig

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på rose. Biotopen er åpen mark med spredt bevoksning av rosebusker, evntuelt kantkratt. I Norge har arten et stort forekomstområde i Trøndelag og Møre og Romsdal. Her er den kjent fra fire lokaliteter fra Sunndalen til Frosta i Nord-Trøndelag. I tillegg er det gjort et enkelt funn av arten i Asker i Akershus. Trusler mot arten er gjengroing med skog og oppdyrking. Biotopen tilhører den gamle typen utmarksbeite, et miljø som er i ferd med å forsvinne. Vi setter mørketallet til 15. Arten går inn på rødlista med kategori VU (sårbar).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • åpen mark med enkelttrær
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Sjiktning
    • åpen mark med busksjikt
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • vedvekster i rosefamilien

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Skogplanting
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. The Nordic Tortricidae