Søk Rødliste Med rammer

DDOmmatidiotus dissimilis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Ommatidiotus dissimilis
DD
Nebbmunner
LC

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Kun funnet fra Østfold (1960). Arten lever på torvull på myr, og det er antatt at arten er oversett. Gitt en mulig sørlig utbredelse har habitatet tradisjonelt vært utsatt for sterkt press, og forekomstene kan derfor tenkes å være fragmentert og i reduksjon.

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Våtmark
  • Myrmassiv
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark
  • Åpen myrflate
  • Flommyr, myrkant og myrskogsmark
 • Terrestrisk  > levende planter
  • enfrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Torvbryting
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Nickel, H. 2003. The Leafhoppers and Planthoppers of Germany (Hemiptera, Auchenorrhyncha): Patterns and strategies in a highly diverse group of phytophagous insects Pensoft Publishers, Sofia-Moscow & Goecke & Evers, Keltern 1-460