Søk Rødliste Med rammer

DDOphiophrixus spinosus

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Ophiophrixus spinosus
DD
Armfotinger, pigghuder, kappedyr
NE

Artsinformasjon

> 50 %

> 50 %

Helt ukjent

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Kriteriedokumentasjon

Noen få funn fra Nord-Møre, Trondheimsfjorden og i Salten på dypt vann.