Søk Rødliste Med rammer

NTPammene giganteana

vårsolvikler vårsolviklar

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Pammene giganteana
NT
Sommerfugler
D2
NT

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 40 km² eller ≤ 0 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten utvikler seg i grengaller på eik. Biotopen er eikeskog. Arten er kjent fra tre lokaliteter i Arendal og Kristiansand. Om artens sjeldenhet er reell, eller skyldes at den er vanskelig å oppdage, er vanskelig å vurdere. Muligens er begge deler tilfelle. Vi setter mørketallet til 4. På grunn av meget begrenset forekomstareal tilfredsstiller den D2-kriteriet, og får kategori NT (nær truet).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans  > Lauvtrær  > edellauvtrær
    • eik
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • eik

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Treslagskifte
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. The Nordic Tortricidae