Søk Rødliste Med rammer

NTParaleptophlebia werneri

liten gaffelgjelledøgnflue

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Paraleptophlebia werneri
NT
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
B2a(i)
LC

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er påvist med noen få funn i elver og innsjøer, men det er ikke identifisert noen spesielle trusler mot habitatene. Slekta er vanskelige å artsbestemme (nymfer) og mørketallene er trolig store.  Arten vurderes til NT pga. lite forekomstareal kombinert med fragmentert bestand.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner
  • Boreale og alpine områder
 • Ferskvann
  • Elveløp
  • Innsjø
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn
  • Eufotisk

Påvirkningsfaktorer

 • Ukjent
  • Ukjent
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent