Søk Rødliste Med rammer

ENParapiesma unicolor

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Parapiesma unicolor
EN
Nebbmunner
B2a(i,ii)b(iii)
DD

Artsinformasjon

25 - 50 %

25 - 50 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Ja

≤ 5

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er knyttet til fjellsmelle og ble beskrevet fra Dovrefjell (Wagner 1954), og den er siden ikke funnet andre steder. Det har vært søkt grundig etter arten på 1990-tallet i vestre deler av Dovrefjell, uten at den ble gjenfunnet (Ødegaard upubl.). Typelokaliteten ved Vålåsjø, er derimot ikke gjensøkt. Arten er opplagt svært begrenset utbredt og lokal selv om den lever i fjellet, og det antas også at den er kraftig fragmentert. Det er vanskelig å vurdere om den er i tilbakegang. Om den påvirkes av langtranportert forurensing eller om den er begrenset til grusører på elvebredder i fjellet, kan dette være tilfellet.

Hovedhabitat

 • Flomsonesystemer
 • Arktisk-alpine jorddekt fastmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • mellomalpin sone
  • lavalpin sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
 • Flomsonesystemer
  • Åpen flomfastmark
 • Arktisk-alpin fastmark
  • Fjellhei og tundra
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat
  • Habitatpåvirkning i limnisk miljø
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Forurensing
  • Atmosfærisk
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Klimatiske endringer
  • Regionale
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Forurensing  > Terrestrisk
  • Næringssalter og organiske næringsstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Buskap/dyrehold
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Coulianos, C.C. 1998. Annotated Catalogue of the Hemiptera-Heteroptera of Norway. Fauna norvegica Ser. B. 45: 11-40