Søk Rødliste Med rammer

VUPeritrechus angusticollis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Peritrechus angusticollis
VU
Nebbmunner
B2a((i))b(iii)
LC

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Ja, trolig

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun kjent fra BØ, Kongsberg (1897). Den er knyttet til åpne lyngmarker eller myrområder. Artens eksistens i Norge trenger nærmere bekreftelse, men vi antar at arten er sterkt oversett. Arten kan være i tilbakegang pga gjengroing, tilplanting, oppdyrkingeller utbygging. Det er usikkert om eventuelle bestander er sterk fragmentering. 

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer
 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • mellomboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark
  • Flommyr, myrkant og myrskogsmark
 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
 • Terrestrisk  > organisk jord
  • i råhumus

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Skogreising/treplantasjer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Opphørt/redusert drift
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)