Søk Rødliste Med rammer

NTPerlodes dispar

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Perlodes dispar
NT
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
B1b(iii)+2b(iii)
NT

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

P. dispar  er påvist i noen få lavlandselver på Østlandet og vi anser forurensning/eutrofiering fra jordbruket som den største trusselen mot arten.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner
  • Boreale og alpine områder
 • Ferskvann
  • Elveløp
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn
  • Eufotisk

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Lillehammer, A. 1967. Some new finds of Stoneflies, Plecoptera. Norsk ent. Tidsskr. 14: 83-84
 • Lillehammer, A. 1974. Norwegian stoneflies. II. Distribution and relationship with the environment. Norwegian Journal of Entomology 21: 159-250