Søk Rødliste Med rammer

VUPhiaris dissolutana

lavprydvikler lavprydviklar

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Phiaris dissolutana
VU
Sommerfugler
B2a(i)b(iii)
VU

Artsinformasjon

1 - 5 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 2000 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på mose som vokser på stammen av bartrær. Arten synes å være knyttet til biotoper med gammel skog. Den er bare funnet på fem lokaliteter i Norge, og alle ligger svært langt fra hverandre: Hurum i Buskerud, Nøtterøy i Vestfold, Gravberget i Hedmark, Balsfjord i Troms og Sør-Varanger i Finnmark. Arten trues av hogst av gammel barskog, en aktivitet som dessverre fortsatt pågår. Vi setter mørketallet til 30. Arten rødlistes i kategorien VU (sårbar).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans
    • Bartrær
   • Tilstand relatert til aktuell bruk på mark/bunn formet av hevd  > Aktuell bruksintensitet
    • svært ekstensiv aktuell bruk
    • ikke i bruk
 • Terrestrisk  > levende planter
  • mosesubstrater

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. The Nordic Tortricidae