Søk Rødliste Med rammer

DDPithanus hrabei

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Pithanus hrabei
DD
Nebbmunner
DD

Artsinformasjon

1 - 5 %

1 - 5 %

Helt ukjent

Fylkesforekomster

Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun kjent fra ON, Vang, Helinstrand (1944). Arten er trolig oversett pga lenge sammenblanding med den vanlige P. maerkeli. Nylig også påvist i Sverige (Coulianos & Gillerfors 2005). Arten er trolig sjelden men sannsynligvis ikke truet. Vi velger foreløpig å sette DD intill vi får mer kunnskap.

Hovedhabitat

 • Kulturmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
  • mellomboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
 • Kulturmark
  • Boreal hei
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • lyng, lianer og småbusker

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Opphørt/redusert drift
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Coulianos, C.C. 1998. Annotated Catalogue of the Hemiptera-Heteroptera of Norway. Fauna norvegica Ser. B. 45: 11-40
 • Gillerfors, G. & Coulianos, C.C. 2005. Fynd av för Sverige nya och sällsynta skinnbaggar (Hemiptera Heteroptera). Entomologisk Tidskrift 126 (4): 215-223
 • Wachmann, E et al. 2004. Wanzen Band 2. Goecke & Evers.