Søk Rødliste Med rammer

NTPrimula nutans finmarchia

finnmarksnøkleblom riddogiđđačalbmi

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Primula nutans finmarchia
NT
Karplanter (Norge)
A4bc
NT

Artsinformasjon

5

> 50 %

5 - 25 %

50 - 90 %

A-kriterie

15 - 30 %

Egnet bestandsindeks for arten (b) Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Finnmarksnøkleblom (Primula nutans subsp. finmarchia) vurderes som nær truet (NT) fordi funnfrekvensen i nyere tid er svært låg, og fordi tilbakegang er observert på flere lokaliteter. Finnmarksnøkleblom har ca. 30 % av sin globale forekomst i Norge. Den er knyttet til brakkvass-strandenger, en sjelden gang også grasmark og myr langs nedre del av elveløp (Nordhagen 1954, Mäkinen & Mäkinen 1964) i Tr Nordreisa og fra Fi Alta og Loppa til Sør-Varanger (se Elven & al. under forb.). Funnfrekvensen etter 1990 er på bare 3,2 % (mot normalt ca. 20 %), men dette skyldes delvis svært lite fokus på strendene i Finnmark de siste tiårene. Forekomstene langs elveløp er langt på vei forsvunnet på grunn av forbygning, vassdragsregulering og gjengroing. Planten har fortsatt store og stabile forekomster på noen havstrandenger, men foretrekker et visst beitepress som holder mer høgvokste planter nede. Den har gått tilbake på mange kjente forekomster uten at manglende beitepress kan forklare tilbakegangen. Den er lokalt utsatt for nedbygging i strandsonen, spesielt i Alta-området.

Arten Primula nutans er vidt utbredt (med hovedrasen subsp. nutans) i Sentral- og Nord-Asia og ved Beringstredet. En isolert forekomstgruppe i Nordøst-Europa er anerkjent som den morfologisk avvikende finnmarksnøkleblom, P. nutans subsp. finmarchia (se Kelso 1991). Denne er bare kjent fra botnen av Bottenvika (Tr og Fi), og fra Kolahalvøya og Kvitsjø-området.

Hovedhabitat

 • Fjæresonesystemer
 • Våtmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Arktiske områder
  • sørarktisk tundrasone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Fjæresonesystemer  > Mellomfast eller løs bunn  > Strandeng og strandsump  > øvre landstrand og supralittoral
  • øvre brakkvasseng
  • øvre brakkvassfukteng
  • øvre salteng
  • øvre saltfukteng
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Flommyr, myrkant og myrskogsmark  > limnogen vanntilførsel
  • rik flommyr

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning fra stedegne arter
  • Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. (red.) Under forberedelse. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. IV. Eastern and northeastern plants.
 • Kelso, S. 1991. Taxonomy of Primula sects. Aleuritia and Armerina in North America. Rhodora. 93: 67-99
 • Mäkinen, L. & Mäkinen, Y. 1964. The distribution, ecology, morphology and taxonomy of Primula nutans Georgi ssp. finmarchica (Jacq.) Löve & Löve. Ann. Bot. Fenn. 1: 273-291
 • Nordhagen, R. 1954. Studies on some plant communities on sandy river banks and seashores in Eastern Finnmark. Vegetatio. 5-6: 381-394