Søk Rødliste Med rammer

NTPrimula scandinavica

fjellnøkleblom giellasgiđđačalbmi

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Primula scandinavica
NT
Karplanter (Norge)
A4c
NT

Artsinformasjon

5

Nær truet (NT)

> 50 %

> 50 %

10 - 50 %

A-kriterie

15 - 30 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjellnøkleblom (Primula scandinavica) vurderes, under tvil, som nær truet (NT). Alternativet er vurdering som trygg (LC). Vurderingen bygger på at arten har hatt en meget sterk tilbakegang siden 1950-tallet, at den fortsatt har noe tilbakegang, og at en hoveddel av dens naturtyper er truet. Dette er en art som har ”naturlige” voksesteder i baserike fjellenger, på berghyller og langs vassdrag. Den ble trolig favorisert av seterbruk og utmarkbeite i fjellskog og snaufjell, og fikk dermed økt sitt forekomstareal meget sterkt. Med bortfall av disse faktorene, er arten blitt direkte sjelden i eller helt borte fra seterområder der den tidligere var vanlig. Denne prosessen er i ferd med å avsluttes, og arten er snart tilbake ved utgangspunktet (fjellenger, svaberg i kystområder, berghyller og vasskanter). Arten er relativt kortlevd (vi har satt generasjonslengden til 5 år og vurderingsperioden dermed til 15 år). Det er vanskelig å vurdere hvor stor tilbakegang arten har hatt, eller forventes å ha, i en vurderingsperiode, men den ligger trolig rundt 10-20 %, dvs. nær kriteriet for kategorien nær truet (NT).

Fjellnøkleblom forekommer både i naturlige baserike fjellenger (tidlige snøleier og grasheier), på etablerte skjellsanddyner (nordpå) og kystnære svaberg (Trøndelag og nordpå), i strandsoner langs bekker og elver, og især tidligere i setervoller og beitemark. Arten har vært utbredt og tallrik i store deler av fjellkjeden (Gjærevoll 1990), men har i de siste generasjonene gått markert tilbake på kulturmark (setervoller, beitemark) på grunn av redusert eller opphørt beite og gjengroing. Funnfrekvensen etter 1990 er på 12,3 %, godt under det normale (ca. 20 %). Vi vurderer at de gjenværende populasjonene ikke vil gå så raskt tilbake som de har gjort de siste 50 år. Dette kan ha innvirkning på rødliste-vurderingen. Vurderes tilbakegangen i fortid, så gir dette en strengere vurdering (kanskje VU) enn om samtidig (NT) eller framtidig (LC) tilbakegang estimeres. Vi har valgt å vurdere samtidig tilbakegang.

Fjellnøkleblom er en endemisk skandinavisk art (se Hultgård 1993). I Norge finnes den fra Rogalandsheiene til midtre Troms (Tromsø). Den er svakt bisentrisk (Gjærevoll 1990).

 

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
 • Flomsonesystemer
 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer
 • Arktisk-alpine jorddekt fastmark
 • Kulturmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • mellomalpin sone
  • lavalpin sone
  • nordboreal sone
  • mellomboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Kystnær grus- og steinmark
  • krattfase
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Sanddynemark
  • etablert/brun dyne
 • Flomsonesystemer  > Åpen flomfastmark
  • sand-sedimentasjonsflommark
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Nakent berg  > bergknaus
  • kalkknaus
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Nakent berg  > bergvegg
  • kalkvegg
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet  > veldrenert  
  • grunnlendt kalkmark
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet  > fuktmark
  • grunnlendt kalkfuktmark
 • Arktisk-alpin fastmark  > Fjellhei og tundra  > leside
  • kalklågurt-lesideeng
 • Arktisk-alpin fastmark  > Snøleie  > moderat snøleie  > veldrenert
  • kalklågurtsnøleie
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng  > engflate  > veldrenert mark
  • kulturmarkskalkeng
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng  > engflate  > fuktmark
  • kulturmarkskalkfukteng

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Slått
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Gjærevoll, O. 1990. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. II. Alpine plants. Tapir, Trondheim.
 • Hultgård, U.-M. 1993. Primula scandinavica and P. stricta: patterns of distribution, variation, reproductive strategies and migrations. Opera Bot. 121: 343-353.