Søk Rødliste Med rammer

LCPrimula stricta

smalnøkleblom davvegiđđačalbmi

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Primula stricta
LC
Karplanter (Norge)
NT

Artsinformasjon

5

> 50 %

1 - 5 %

50 - 90 %

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Smalnøkleblom (Primula stricta) vurderes som trygg (LC), en nedgradering fra nær truet (NT) for 2006-rødlista. Arten har et tett delområde i nordre Hedmark og Oppland og søndre Sør-Trøndelag, spredte forekomster nordover til nordre Nordland, og deretter et tettere delområde fra Midt-Troms til Øst-Finnmark (se Elven & al. under forb.). Arten er knyttet til flommark i høgtliggende og nordlige strøk (bekke-, elve- og sjøkanter), til periodisk våte eller oversvømte naturlige eng- og grasheisamfunn, berghyller og ras, og til kulturmark (setervoller, beitemark i seterområder). Den har hatt en sterk tilbakegang som følge av opphør av utmarkbeite, men den største tilbakegangen fant trolig sted før 1980. Vurderingsperioden er relativ kort (15 år), og vi finner ikke støtte for at tilbakegangen har vært på over 15 % i foregående periode (1995-2010) eller forventes å bli så stor i inneværende eller kommende periode.

Smalnøkleblom er bredt amfi-atlantisk fra arktisk Canada over Grønland og Fennoskandia til Nord-Russland. Plantene i Øst-Troms og Finnmark, og de fra Russland, skiller seg ut med bl.a. større blomster og har vært reknet som en rase, normansnøkleblom (subsp./var. obesior). De har muligens også et annet kromosomtall og må revurderes når de blir bedre undersøkt.

Hovedhabitat

 • Flomsonesystemer
 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer
 • Arktisk-alpine jorddekt fastmark
 • Kulturmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • lavalpin sone
  • nordboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Flomsonesystemer  > Åpen flomfastmark
  • sand-sedimentasjonsflommark
  • leirflommark
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen ur og snørasmark  > koloniseringsfase
  • kalk-ur
  • rik-ur
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen ur og snørasmark  > sluttet vegetasjonsfase  > veldrenert
  • kalklågurt-rasmarkeng
  • lågurt-rasmarkeng
 • Arktisk-alpin fastmark  > Fjellhei og tundra  > leside
  • lågurt-lesideeng
 • Arktisk-alpin fastmark  > Fjellhei og tundra  > snøbeskytta hei  > tørrgrasheier
  • kalktørrgrashei
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng  > engflate  > veldrenert mark
  • kulturmarkskalkeng
  • lågurtkulturmarkseng
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng  > engkant
  • kulturmarkskalkkant
  • lågurtkulturmarkskant
 • Kulturmark  > Boreal hei
  • boreal kalkhei

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Kun historisk
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. (red.) Under forberedelse. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. IV. Eastern and northeastern plants.