Søk Rødliste Med rammer

LCPsammodius asper

elvesandkryper elvesandkrypar

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Psammodius asper
LC
Biller
LC

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kjent langs de store elvene på Østlandet og i Trøndelag. Trolig ikke fragmentert og på tilbakegang da det finnes en god del nye funn særlig langs Gaula og Glomma.