Søk Rødliste Med rammer

ENPygolampis bidentata

tannrovtege

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Pygolampis bidentata
EN
Nebbmunner
B2a(i)b(ii,iii)
DD

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii)

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun kjent fra AAY, Risør og BØ, Modum (Warloe 1924). Artens levesett er ufullstendig kjent. Mangelen på nye funn kan indikere at forekomstarealet er på tilbakegang. Dette gjelder trolig også habitatet. Selv om arten kan være oversette er det grunn til å tro at den er kraftig fragmentert.

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer
 • Kulturmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark
  • Flommyr, myrkant og myrskogsmark
 • Berg, ur, grunnjordsystemer
  • Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet
 • Kulturmark
  • Kulturmarkseng

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Jordbruk
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Opphørt/redusert drift
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Coulianos, C.C. 1998. Annotated Catalogue of the Hemiptera-Heteroptera of Norway. Fauna norvegica Ser. B. 45: 11-40
 • Warloe, H. 1924. Fortegnelse over Norges Hemiptera Heteroptera. Videnskapsselskapets Forhandlinger. 1924 (4): 1-42