Søk Rødliste Med rammer

NTRacekiela ryderi

rydersvamp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Racekiela ryderi
NT
Svamper, koralldyr
D2
NT

Artsinformasjon

5 - 25 %

< 1 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 40 km² eller ≤ 0 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne amfiatlantiske arten med hoveutbredelse i N-Amerika, er trolig spredd med fugl til Nordvest-Europa. I Norge er arten registrert i fire kystnære innsjøer fra Hitra til Mandal, derav en med brakkvannspreg. Fra Europa foreligger det i alt 17 publiserte funnlokaliteter. Det finnes ikke kunnskap om eventuelle populasjons- eller habitatendringer. Arten klassifiseres som NT pga. få lokaliteter.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • Ferskvann
  • Innsjø
 • Ferskvann  > uorganisk substrat
  • hardbunn
 • Ferskvann  > organisk substrat
  • dødt organisk materiale

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Økland, K.A. & Økland, J. 1996. Landsoversikt over funn av ferskvannssvamper (Porifera: Spongillidae) i Norge - en database. LFI-rapport nr. 159. 1-24