Søk Rødliste Med rammer

NTSehirus luctuosus

mørktorntege

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Sehirus luctuosus
NT
Nebbmunner
B1b(i,ii,iii)+2b(i,ii,iii)
LC

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Utbredelsesområde (i) Forekomstareal (ii) Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii)

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er knyttet til tørre åpne områder og lever på rubladede blomster, gjerne forglemmegei. Finnes i dag på flere lokaliteter i indre Oslofjord, men ser ut til å ha gått tilbake både i forhold til utbredelsesområde og forekomstareal. Arten er neppe kraftig fragmentert.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
 • Kulturmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • mellomboreal sone
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Sanddynemark
  • etablert/brun dyne
 • Berg, ur, grunnjordsystemer
  • Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet
 • Kulturmark
  • Kystlynghei

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Opphørt/redusert drift
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Coulianos, C.C. 1998. Annotated Catalogue of the Hemiptera-Heteroptera of Norway. Fauna norvegica Ser. B. 45: 11-40