Søk Rødliste Med rammer

CRSelenodes karelica

rødknappvikler raudknappviklar

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Selenodes karelica
CR
Sommerfugler
B1a(i)b(iii)
EN

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

Ja

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på rødknapp. Biotopen er blomsterrike tørrenger og bakker. Det foreligger et gammelt funn fra Ringebu i Oppland. Nyere funn foreligger bare fra en lokalitet i Kristiansand og et par lokaliteter ved Arendal. Forekomstene trues av gjengroing og oppdyrking, muligens også granplanting. Lokaliteten i Kristiansand er konkret truet av videre utbygging av Kristiansand Lufthavn. Rødlistetallet settes til 5. Arten går inn på rødlista i kategorien CR (kritisk truet).

Hovedhabitat

 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer
 • Kulturmark

Naturtyper

 • Berg, ur, grunnjordsystemer
  • Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng  > engflate
  • veldrenert mark
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng
  • engkant
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Forurensing  > Terrestrisk
  • Næringssalter og organiske næringsstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Slått
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. The Nordic Tortricidae