Søk Rødliste Med rammer

NTSigara fallenoidea

nordbuksvømmer

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Sigara fallenoidea
NT
Nebbmunner
B2a(i)
NT

Artsinformasjon

5 - 25 %

5 - 25 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun kjent fra FØ, Sør-Varanger, Svanvann (1960). Arten er nordlig begrenset utbredt og sannsynligvis kraftig fragmentert. Det er imidlertid lite trolig at den er i tilbakegang.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
 • Ferskvann
  • Innsjø
 • Ferskvann  > frie vannsmasser
  • kalkrikt innsjøvann

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat
  • Habitatpåvirkning i limnisk miljø
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Forurensing
  • I vann
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Coulianos, C.C. 1998. Annotated Catalogue of the Hemiptera-Heteroptera of Norway. Fauna norvegica Ser. B. 45: 11-40
 • Coulianos, C.C., Økland, J. & Økland, K. A. 2008. Norwegian water bugs. Distribution and ecology (Hemiptera - Heteroptera: Gerromorpha and Nepomorpha) Norwegian Journal of Entomology 55: 179-223