Søk Rødliste Med rammer

VUSigara longipalis

langpalabuksvømmer

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Sigara longipalis
VU
Nebbmunner
B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii)
VU

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

≤ 10

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Artens forekomst i Norge er isolert og svært begrenset: Halden, Festningsdammen og Hvaler, Akerøya (Spikkeland et al. 1998). Arten antas å ha god spredningsevne da den er ofte funnet i nyanlagte og  temporære dammer, men er ellers svært lokal og sjelden i Sverige. Det er generelt press på habitatene i området, men det er usikkert om den er kraftig fragmentert.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Ferskvann
  • Innsjø
 • Ferskvannssystemer  > Konstruert ferskvannsbunn  > konstruerte vannforekomster
  • konstruerte innsjøer
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn
  • Eufotisk
 • Ferskvann
  • frie vannsmasser

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Coulianos, C.C. 1998. Annotated Catalogue of the Hemiptera-Heteroptera of Norway. Fauna norvegica Ser. B. 45: 11-40
 • Coulianos, C.C., Økland, J. & Økland, K. A. 2008. Norwegian water bugs. Distribution and ecology (Hemiptera - Heteroptera: Gerromorpha and Nepomorpha) Norwegian Journal of Entomology 55: 179-223
 • Gillerfors, G. & Coulianos, C.C. 2005. Fynd av för Sverige nya och sällsynta skinnbaggar (Hemiptera Heteroptera). Entomologisk Tidskrift 126 (4): 215-223
 • Spikkeland, I., Dolmen, D & Simonsen, J.H. 1998.. Sigara longipalis (J. Sahlberg, 1878) (Hemiptera, Corxidae) new to Norway. Fauna norv. Ser. B. 45: 113-114