Søk Rødliste Med rammer

VUSpathocera dalmanii

heikanttege

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Spathocera dalmanii
VU
Nebbmunner
B2a((i))b(i,ii,iii)
VU

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

10 - 50 %

B-kriterie

< 500 km²

Ja, trolig

Utbredelsesområde (i) Forekomstareal (ii) Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii)

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Tidligere nokså utbredt på varme habitater på Østlandet (AK, Ø, VE, AAY, TEY). Nyere funn fra Vestfold (Tønsberg, Frodeåsen 1985 og Tjøme, Kjære 1965), AAY, Lillesand (1983) og VAY, Kjevik (2008). Få nye funn tyder på at populasjonene er i nedgang, arten ser også ut til å ha forsvunnet fra deler av utbredelsesområdet. Nåværende lokaliteter er under sterkt utbyggingspress. Det er usikkert om arten er kraftig fragmentert.

Hovedhabitat

 • Kulturmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Berg, ur, grunnjordsystemer
  • Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng
  • engkant
 • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land  > tørre substrater
  • varme sandsubstrater
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete på varme steder

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Opphørt/redusert drift
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Tolsgard, S. 2001. Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Entomologiske Meddelelser. 69: 3-48
 • Warloe, H. 1924. Fortegnelse over Norges Hemiptera Heteroptera. Videnskapsselskapets Forhandlinger. 1924 (4): 1-42