Søk Rødliste Med rammer

DDTetraphleps bicuspis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Tetraphleps bicuspis
DD
Nebbmunner
DD

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Fylkesforekomster

Kjent
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun funnet i RY, Dalane (ca. 1920) og et nyere funn fra BØ. Det er ikke mulig å vurdere utdøelsesrisiko for denne arten pga av for dårlig datagrunnlag.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • mellomboreal sone
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans
    • Bartrær
 • Terrestrisk  > levende dyr og dyrebo  > indre og ytre vev
  • andre invertebrater

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Skogbruk/avvirkning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Coulianos, C.C. 1998. Annotated Catalogue of the Hemiptera-Heteroptera of Norway. Fauna norvegica Ser. B. 45: 11-40