Søk Rødliste Med rammer

VUTrigonotylus psammaecolor

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Trigonotylus psammaecolor
VU
Nebbmunner
B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii)
DD

Artsinformasjon

1 - 5 %

1 - 5 %

10 - 50 %

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja, trolig

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun kjent fra RY, Sola og Ø. Knyttet til marehalm/strandrug-beltet på sandstrender på sørøstlandet. Disse områdene er under press og både arealenes kvaliet og størrelse er på tilbakegang som følge av utbygging og ferdsel i strandsonen.  Det er usikkert om arten er kraftig fragmentert.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Klart oseanisk seksjon
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Sanddynemark
  • stabilisert/grå dyne
  • ustabil/hvit dyne
 • Terrestrisk  > levende planter
  • enfrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing  > I vann
  • Oljeutslipp
   • Tidspunkt
    • Opphørt (kan inntreffe igjen)
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Buskap/dyrehold
  • Tråkk
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Coulianos, C.C. 1998. Annotated Catalogue of the Hemiptera-Heteroptera of Norway. Fauna norvegica Ser. B. 45: 11-40
 • Holgersen, H. 1942. Mindre meddelelser. Norsk entomologisk tidskrift. 6: 124
 • Wachmann, E et al. 2004. Wanzen Band 2. Goecke & Evers.