Søk Rødliste Med rammer

Animalia

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

2780

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Alkmaria romijni VU B2a(ii)b(iii) M PåH Fo Kjent Leddormer
Ampharete vega DD M Leddormer
Anthelia borealis NT B2a(ii)b(iii) M PåH Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Svamper, koralldyr
Anthelia fallax DD M Svamper, koralldyr
Anthomastus grandiflorus NT B2a(i) M PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Svamper, koralldyr
Anurida denisi VU D2 F PåH Kjent Kjent Spretthaler
Anurida uniformis VU D2 Fl PåH Kjent Spretthaler
Anuridella marina VU D2 F MF Fo PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Spretthaler
Anuridella submarina VU D2 F PåH Kjent Kjent Spretthaler
Arrhopalites sericus VU D2 S PåH Kjent Spretthaler
Axenyllodes echinatus VU D2 Ky S Na PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Spretthaler
Baffinia hesslei DD M Kjent Kjent Leddormer
Brada incrustata DD M Leddormer
Cassagnaudiella pruinosa EN B2a(i,ii)b(ii,iii) B PåH Kjent Spretthaler
Choreutinula kulla EN B1a(ii)b(ii,iii,iv)+2a(ii)b(ii,iii,iv) Ky MF PåH Kjent Spretthaler
Ciocalypta penicillus DD M Svamper, koralldyr
Clathrina jorunnae DD M Svamper, koralldyr
Clathrina septentrionalis DD M Svamper, koralldyr
Clavularia arctica DD M PåH Svamper, koralldyr
Cliona lobata DD M Svamper, koralldyr
Cryptopygus exilis VU D2 Ky Fl PåH Antatt Kjent Antatt Kjent Spretthaler
Cryptopygus scapellifer VU D2 Ky PåH Kjent Spretthaler
Desmophyllum cristagalli DD M Svamper, koralldyr
Eteone suecica DD M Leddormer
Eulalia microoculata DD M PåH Kjent Kjent Leddormer
Folsomia microchaeta NT A4c; D2 A Kl Antatt Kjent Antatt Spretthaler
Folsomides marchicus EN B1a(i,ii)b(ii,iii)+2a(i,ii)b(ii,iii) Ky B MF PåH Kjent Kjent Spretthaler
Friesea baltica NT B2a((i))b(ii,iii,iv); D2 Ky PåH Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Spretthaler
Fungiacyathus fragilis DD M Svamper, koralldyr
Geodia simplicissima kålrabisvamp DD M Svamper, koralldyr
Glycera oxycephala DD M PåH Kjent Leddormer
Glycera tesselata DD M PåH Kjent Leddormer
Haber speciosus DD L PåH Leddormer
Halichondria diversispiculata DD M Svamper, koralldyr
Halichondria normani DD M Svamper, koralldyr
Halichondria velamentosa DD M Svamper, koralldyr
Haliclona flagellifera DD M Svamper, koralldyr
Haliclona pulcherrima DD M Svamper, koralldyr
Haliclona tenera DD M Svamper, koralldyr
Haliclona tromsoica DD M Svamper, koralldyr
Hemigellius pumiceus DD M Svamper, koralldyr
Hymeniacidon fristedti DD M Svamper, koralldyr
Hymeniacidon perlevis DD M Svamper, koralldyr
Jesenikia filiformis NT D2 Ky MF PåH Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Spretthaler
Leucandra caminus DD M Svamper, koralldyr
Leucandra cylindrica DD M Svamper, koralldyr
Leucandra elongata DD M Svamper, koralldyr
Leucandra fistulosa DD M Svamper, koralldyr
Leucandra polejaevi DD M Svamper, koralldyr
Leucilla echina DD M Svamper, koralldyr
Leucosolenia variabilis DD M Svamper, koralldyr
Limnadia lenticularis DD L Krepsdyr
Lophelia pertusa øyekorall NT A2ac M PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Svamper, koralldyr
Madrepora oculata siksakkorall sikksakkorall DD M PåH Svamper, koralldyr
Marisotoma tenuicornis VU D2 V PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Kjent Spretthaler
Mesaphorura petterdassi NT D2 F Ky MF PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Spretthaler
Mesaphorura pongei NT D2 Ky MF PåH Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Spretthaler
Metavermilia arctica DD M Leddormer
Neanthes irrorata DD M PåH Kjent Leddormer
Nereiphylla paretti DD M Leddormer
Oncopodura crassicornis EN B1a(i,ii)b(iii,iv)+2a(i,ii)b(iii,iv) F Ky MF PåH Kjent Kjent Kjent Spretthaler
Onychiurus volinensis VU B1a(i,ii)b(ii,iii,iv)+2a(i,ii)b(ii,iii,iv) F Ky MF PåH Kjent Kjent Kjent Antatt Spretthaler
Ophelia rathkei DD M PåH Kjent Antatt Leddormer
Owenia assimilis DD M Kjent Kjent Leddormer
Pachyotoma crassicauda VU D2 F Fo PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Spretthaler
Paragorgia arborea sjøtre NT A2a M PåH TM Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Svamper, koralldyr
Pectinaria granulata EN B2a(ii)b(v) M FA Fo Kl Antatt Kjent Leddormer
Pennatula grandis DD M Svamper, koralldyr
Potamothrix bedoti DD L Leddormer
Proisotoma ripicola VU D2 Fl PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Spretthaler
Protoptilum thomsonii DD M Svamper, koralldyr
Protosuberites epiphytum DD M Svamper, koralldyr
Psammophorura gedanica VU D2 F Ky MF PåH Antatt Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Spretthaler
Psammoryctides albicola DD L Leddormer
Pseudaxinella sulcata DD M Svamper, koralldyr
Pseudosinella sexoculata DD Kjent Spretthaler
Pterocirrus nidarosiensis NT B2a(ii)b(iii) M PåH Kjent Kjent Leddormer
Racekiela ryderi rydersvamp NT D2 L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Svamper, koralldyr
Rhamphobrachium brevibrachiatum DD M Leddormer
Rhyacodrilus falciformis DD L Leddormer
Rhynchelmis limosella DD L Fo Leddormer
Sarcodictyon roseum DD M Svamper, koralldyr
Scaphaphorura arenaria VU D2 F Ky MF PåH Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Spretthaler
Scutisotoma subarctica NT A2ac+4c I A Kl Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Spretthaler
Sminthurides pseudassimilis VU D2 V PåH Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Spretthaler
Sminthurides signatus EN B2a(i,ii)b(i,ii,iii,iv) V Na PåH Kjent Spretthaler
Spatulosminthurus flaviceps VU D2 F PåH Fo Kjent Spretthaler
Stelletta grubii DD M Svamper, koralldyr
Stenocyathus vermiformis DD M Svamper, koralldyr
Swiftia pallida NT B2a(ii) M PåH TM Antatt Antatt Kjent Svamper, koralldyr
Sycettusa kuekenthali DD M Svamper, koralldyr
Sycettusa nitida DD M Svamper, koralldyr
Tanymastix stagnalis sørlig tusenbeinkreps CR B1a(i)b(iii) L Kjent Krepsdyr
Thalassaphorura halophila VU D2 F Fo PåH Kjent Spretthaler
Topsentia fibrosa DD M Svamper, koralldyr
Uralaphorura schilovi NT D2 A Kl Kjent Kjent Spretthaler
Vertagopus arcticus NT A3c+4c; D2 A Kl Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Spretthaler
Virgularia glacialis DD M Svamper, koralldyr
Vulcanella annulata DD M Svamper, koralldyr
Willemia unispina DD S PåH Kjent Spretthaler
Neste