Søk Rødliste Med rammer

Hemiptera

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

171

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Aneurus laevis løvflattege VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Antatt Nebbmunner
Aphalara maculipennis DD Ky K PåH Antatt Nebbmunner
Aphanus rolandri RE Ky K PåH Nebbmunner
Aphelocheirus aestivalis vannrøver NT B1a(i)+2a(i) L PåH Fo Kjent Nebbmunner
Aphrophora corticea VU B2a((i))b(iii) Ky S PåH Kjent Kjent Kjent Nebbmunner
Aphrophora salicina seljeskumsikade DD PåH Antatt Kjent Nebbmunner
Aradus brevicollis taigabarktege EN B2b(ii,iii)c(iii) S PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Nebbmunner
Aradus conspicuus bøkebarktege CR B2a(i)b(ii,iii) S PåH Kjent Antatt Nebbmunner
Aradus erosus granbarktege EN B2a(i)b(ii,iii) S PåH Kjent Kjent Antatt Kjent Nebbmunner
Aradus laeviusculus bråtebarktege RE S PåH Nebbmunner
Aradus lugubris brannbarktege VU B2b(i,ii,iii)c(iii) S PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Nebbmunner
Aradus truncatus ospebarktege NT B2b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Nebbmunner
Berytinus crassipes bakkestyltetege EN B2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Nebbmunner
Berytinus signoreti heistyltetege VU B2a((i))b(iii) Ky B K PåH Antatt Kjent Nebbmunner
Brachycarenus tigrinus lysrandtege VU D2 K PåH Kjent Nebbmunner
Cacopsylla affinis VU B2a((i))b(iii) Ky S PåH Kjent Nebbmunner
Cacopsylla parvipennis DD Ky PåH Antatt Nebbmunner
Cacopsylla rhamnicola geitvedblomstsuger VU B2a((i))b(iii) Ky S PåH Kjent Kjent Nebbmunner
Cacopsylla visci mistelteinsuger NT D2 Ky S MF PåH Kjent Nebbmunner
Cacopsylla zetterstedti rødbrun tindvedsuger NT B2b(iii); D2 Ky Fl PåH Kjent Nebbmunner
Calacanthia alpicola fjellstrandtege DD Fl A Kl PåH Antatt Nebbmunner
Chartoscirta cocksii klubbeblankstrandtege EN B2a(i)b(ii,iii) V PåH Antatt Nebbmunner
Chiloxanthus arcticus polargulstrandtege NT B2a(i); D2 Fl A Kl PåH Antatt Nebbmunner
Chiloxanthus pilosus hårgulstrandtege EN B2a(i)b(ii,iii) Ky PåH Antatt Nebbmunner
Chlamydatus evanescens DD Ky Fo PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Nebbmunner
Cicadetta montana sangsikade VU B1a((i))b(iv)+2a((i))b(iv) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Nebbmunner
Cixidia confinis VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Nebbmunner
Cixidia lapponica VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Nebbmunner
Closterotomus biclavatus NT B1a(i)+2a(i) S PåH Kjent Nebbmunner
Coranus aethiops myrrovtege DD V PåH Kjent Antatt Kjent Antatt Nebbmunner
Coranus subapterus nymferovtege DD V PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Nebbmunner
Coriomeris denticulatus tornkanttege VU D2 Ky K PåH Kjent Kjent Nebbmunner
Corixa panzeri saltstorbuksvømmer VU D2 L PåH Kjent Nebbmunner
Craspedolepta campestrella markmalurtsuger NT B2b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Nebbmunner
Craspedolepta malachitica absintsuger NT B2b(iii) Ky Ko PåH Antatt Kjent Nebbmunner
Cymatia coleoptrata småfingerbuksvømmer RE L PåH Fo Nebbmunner
Delphacodes venosus DD V PåH Antatt Nebbmunner
Deraeocoris morio VU B2a((i))b(iii) B K PåH Kjent Kjent Nebbmunner
Deraeocoris ruber EN B2a(i)b(ii) B K PåH Antatt Antatt Antatt Nebbmunner
Dufouriellus ater NT B1a(i)+2a(i); D2 S PåH Kjent Nebbmunner
Elatophilus nigrellus DD S PåH Antatt Nebbmunner
Europiella decolor DD Ky PåH Kjent Nebbmunner
Eurysa lineata VU B2a((i))b(iii) B PåH Kjent Nebbmunner
Eurysula lurida NT D2 K PåH Antatt Nebbmunner
Glaenocorisa propinqua sørskjeggbuksvømmer DD L FA SA PåH Kjent Nebbmunner
Graptopeltus lynceus RE Ky K PåH Nebbmunner
Halosalda lateralis havstrandtege VU B2a((i))b(iii) F PåH Fo Antatt Antatt Nebbmunner
Ischnocoris angustulus NT B2b(ii,iii) B Ko PåH Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Nebbmunner
Kelisia monoceros VU B2a((i))b(iii) B K PåH Kjent Kjent Nebbmunner
Kosswigianella exigua NT B2b(iii) Ky B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Nebbmunner
Lamproplax picea NT B2b(ii,iii) V Ky PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Nebbmunner
Ledra aurita øresikade NT B2b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Nebbmunner
Macrodema micropterum NT B2b(ii,iii) Ky S PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Nebbmunner
Macrotylus paykullii VU B2a((i))b(iii) Ky B PåH Kjent Kjent Kjent Nebbmunner
Megacoelum infusum VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Nebbmunner
Megalonotus antennatus NT B2b(ii,iii) Ky B PåH Kjent Kjent Antatt Antatt Nebbmunner
Mezira tremulae ospevedtege NT B2b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Nebbmunner
Micronecta minutissima glansdvergbuksvømmer EN B2a(i)b(iii) L PåH Fo Kjent Kjent Nebbmunner
Nabis punctatus EN B2a(i)b(iii) K PåH Antatt Nebbmunner
Neides tipularius kyststyltetege VU B2a((i))b(iii) Ky B K PåH Kjent Antatt Kjent Nebbmunner
Nemocoris fallenii sandkanttege EN B2a(i)b(iii) B PåH Kjent Antatt Nebbmunner
Ochetostethus opacus bergtorntege CR B1a(i)b(ii,iii)+2a(i)b(ii,iii) B PåH Kjent Nebbmunner
Ommatidiotus dissimilis DD V PåH Kjent Nebbmunner
Orius laticollis NT B1a(i)+2a(i) V Fl PåH Kjent Nebbmunner
Orthocephalus saltator VU B2a((i))b(i,ii,iii) B K PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Nebbmunner
Oxycarenus modestus NT B2c(v) S Fo PåH Antatt Kjent Kjent Nebbmunner
Parapiesma unicolor EN B2a(i,ii)b(iii) Fl A PåH Fo Kl Antatt Nebbmunner
Peritrechus angusticollis VU B2a((i))b(iii) V S PåH Antatt Nebbmunner
Peritrechus convivus EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Ky B PåH Kjent Antatt Nebbmunner
Philomyrmex insignis NT B2b(iii) B S PåH Kjent Kjent Antatt Nebbmunner
Piesma capitatum NT B2b(ii,iii) Å K Ko PåH Fo Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Nebbmunner
Piesma maculatum flekkmeldetege VU B2a((i))b(ii,iii) K PåH Fo Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Nebbmunner
Pithanus hrabei DD K PåH Antatt Nebbmunner
Plinthisus brevipennis VU B2a((i))b(iii) Ky PåH Kjent Antatt Nebbmunner
Pseudoloxops coccineus NT D2 S PåH Kjent Nebbmunner
Psyllopsis discrepans liten askegallesuger DD S PåH Antatt Nebbmunner
Pygolampis bidentata tannrovtege EN B2a(i)b(ii,iii) V K PåH Antatt Antatt Nebbmunner
Rhyparochromus phoeniceus RE Ky PåH Nebbmunner
Sciocoris cursitans tørrmarktege VU B2a((i))b(ii,iii) Ky B PåH Kjent Antatt Antatt Nebbmunner
Sciocoris microphthalmus rasmarktege NT B2b(iii) B PåH Kjent Kjent Kjent Nebbmunner
Scolopostethus pilosus NT B2b(iii) V Fl PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Nebbmunner
Sehirus luctuosus mørktorntege NT B1b(i,ii,iii)+2b(i,ii,iii) Ky K PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Nebbmunner
Sigara fallenoidea nordbuksvømmer NT B2a(i) L PåH Fo Kjent Nebbmunner
Sigara hellensii bekkebuksvømmer EN B2a(i)b(iii) L PåH Fo Kjent Nebbmunner
Sigara longipalis langpalabuksvømmer VU B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) L PåH Kjent Nebbmunner
Spathocera dalmanii heikanttege VU B2a((i))b(i,ii,iii) K PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Nebbmunner
Stagonomus bipunctatus dvergbreitege VU B2a((i))b(ii) B K PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Nebbmunner
Stictopleurus punctatonervosus heirandtege NT B2b(ii,iii) B K PåH Kjent Kjent Nebbmunner
Strongylocoris luridus VU B2a((i))b(iii) Ky B PåH Kjent Kjent Nebbmunner
Stygnocoris pygmaeus DD S K Ko PåH Kjent Antatt Nebbmunner
Taphropeltus contractus EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Nebbmunner
Taphropeltus hamulatus NT B2b(ii,iii) B PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Nebbmunner
Teratocoris antennatus VU B2a((i))b(iii) F V PåH Kjent Kjent Nebbmunner
Tetraphleps bicuspis DD S PåH Kjent Antatt Nebbmunner
Trapezonotus anorus NT B2b(iii) Ky S PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Nebbmunner
Trigonotylus psammaecolor VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) Ky Fo PåH Kjent Kjent Nebbmunner
Tritomegas bicolor flekktorntege VU D2 K Fo PåH Antatt Antatt Nebbmunner
Tropistethus holosericeus NT B2b(iii) B PåH Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Nebbmunner
Tytthus pygmaeus DD F Ky Kjent Nebbmunner
Ulmicola spinipes engkanttege NT B2a((i))b(ii,iii) B K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Nebbmunner
Neste