Søk Rødliste Med rammer

Insecta

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

2103

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Agrypnia sahlbergi VU D2 L Fo Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Amphinemura palmeni VU D2 L Fo Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Aneurus laevis løvflattege VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Antatt Nebbmunner
Aphelocheirus aestivalis vannrøver NT B1a(i)+2a(i) L PåH Fo Kjent Nebbmunner
Aphrophora corticea VU B2a((i))b(iii) Ky S PåH Kjent Kjent Kjent Nebbmunner
Aphrophora salicina seljeskumsikade DD PåH Antatt Kjent Nebbmunner
Aradus brevicollis taigabarktege EN B2b(ii,iii)c(iii) S PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Nebbmunner
Aradus conspicuus bøkebarktege CR B2a(i)b(ii,iii) S PåH Kjent Antatt Nebbmunner
Aradus erosus granbarktege EN B2a(i)b(ii,iii) S PåH Kjent Kjent Antatt Kjent Nebbmunner
Aradus laeviusculus bråtebarktege RE S PåH Nebbmunner
Aradus lugubris brannbarktege VU B2b(i,ii,iii)c(iii) S PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Nebbmunner
Aradus truncatus ospebarktege NT B2b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Nebbmunner
Asynarchus thedenii VU D2 L Fo Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Beraea maura CR B2a(i)b(iii,iv,v) L PåH Kjent Antatt Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Berytinus crassipes bakkestyltetege EN B2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Nebbmunner
Berytinus signoreti heistyltetege VU B2a((i))b(iii) Ky B K PåH Antatt Kjent Nebbmunner
Brachycercus harrisella horndøgnflue EN B2a(ii)b(iii) L PåH Fo Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Brachytron pratense vårøyenstikker vårlibelle NT B2b(iii) L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Caenis lactea sørlig slamdøgnflue NT B2b(iii) L PåH Antatt Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Calopteryx splendens blåbånd-vannymfe båndpraktvannymfe VU B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii); D1 L PåH Fo Kjent Antatt Kjent Kjent Antatt Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Ceraclea perplexa VU D2 L Fo Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Cicadetta montana sangsikade VU B1a((i))b(iv)+2a((i))b(iv) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Nebbmunner
Cixidia confinis VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Nebbmunner
Cixidia lapponica VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Nebbmunner
Coenagrion lunulatum måneblåvannymfe VU B2a((i))b(iii) L SA PåH Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Conocephalus dorsalis sivgresshoppe NT B1a((i))b(iii) F MF PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Rettvinger, kakerlakker, saksedyr
Coriomeris denticulatus tornkanttege VU D2 Ky K PåH Kjent Kjent Nebbmunner
Corixa panzeri saltstorbuksvømmer VU D2 L PåH Kjent Nebbmunner
Cymatia coleoptrata småfingerbuksvømmer RE L PåH Fo Nebbmunner
Decticus verrucivorus vortebiter NT B1a(i)b(i,ii,iii,iv)+2a(i)b(i,ii,iii,iv) Ky Å K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Rettvinger, kakerlakker, saksedyr
Delphacodes venosus DD V PåH Antatt Nebbmunner
Dufouriellus ater NT B1a(i)+2a(i); D2 S PåH Kjent Nebbmunner
Elatophilus nigrellus DD S PåH Antatt Nebbmunner
Epitheca bimaculata toflekkøyenstikker toflekklibelle EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) L PåH Fo Kjent Antatt Antatt Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Eurysa lineata VU B2a((i))b(iii) B PåH Kjent Nebbmunner
Eurysula lurida NT D2 K PåH Antatt Nebbmunner
Glaenocorisa propinqua sørskjeggbuksvømmer DD L FA SA PåH Kjent Nebbmunner
Gomphus vulgatissimus klubbe-elveøyenstikker elvelibeller klubbeelvelibelle CR C2a(i) L PåH Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Grammotaulius nitidus VU D2 L Fo Kjent Antatt Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Habrophlebia lauta buntgjelledøgnflue VU D2 L Fo Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Holocentropus stagnalis VU D2 L Fo PåH Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Holocentropus varangensis DD L Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Hydroptila cornuta NT B2a((i))b(i,ii,iii,iv,v) L PåH Kjent Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Ithytrichia clavata VU D2 L Fo Kjent Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Kelisia monoceros VU B2a((i))b(iii) B K PåH Kjent Kjent Nebbmunner
Kosswigianella exigua NT B2b(iii) Ky B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Nebbmunner
Ledra aurita øresikade NT B2b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Nebbmunner
Lenarchus productus VU D2 L Fo Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Leptocerus tineiformis EN B2a(i,ii)b(iii) L PåH Kjent Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Lestes dryas sørlig metallvannymfe sørmetallvannymfe EN B1a(i)b(iii)c(iii)+2a(i)b(iii)c(iii) L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Leucorrhinia albifrons grå torvlibelle gråtorvlibelle NT B1b(iii) L PåH Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Leucorrhinia caudalis vannlilje-torvlibelle vannliljetorvlibelle NT B1b(iii)+2b(iii) L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Leucorrhinia pectoralis stor torvlibelle gulflekktorvlibelle NT B2b(iii) L PåH Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Libellula depressa bred blålibelle blåbredlibelle EN B2b(iii)c(iii); D1 L PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Limnephilus diphyes VU D2 L Fo Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Limnephilus hirsutus EN B1a(ii)b(iii,v)+2a(ii)b(iii,v) L PåH Kjent Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Limnephilus quadratus VU D2 L PåH Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Mezira tremulae ospevedtege NT B2b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Nebbmunner
Micronecta minutissima glansdvergbuksvømmer EN B2a(i)b(iii) L PåH Fo Kjent Kjent Nebbmunner
Neides tipularius kyststyltetege VU B2a((i))b(iii) Ky B K PåH Kjent Antatt Kjent Nebbmunner
Nemocoris fallenii sandkanttege EN B2a(i)b(iii) B PåH Kjent Antatt Nebbmunner
Notidobia ciliaris NT B2a(i) L Ukj Kjent Antatt Antatt Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Ochetostethus opacus bergtorntege CR B1a(i)b(ii,iii)+2a(i)b(ii,iii) B PåH Kjent Nebbmunner
Odontocerum albicorne VU D2 L Fo Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Oecetis furva NT B2a(i) L Ukj Antatt Kjent Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Oecetis notata NT B1b(v)+2b(v) L Ukj Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Ommatidiotus dissimilis DD V PåH Kjent Nebbmunner
Onychogomphus forcipatus tang-elveøyenstikker tangelvelibelle VU B2a((i))b(iii) L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Orius laticollis NT B1a(i)+2a(i) V Fl PåH Kjent Nebbmunner
Orthetrum cancellatum stor blålibelle storblålibelle CR B1b(iii)c(iii) L PåH Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Orthotrichia angustella NT B2b(v) L Ukj Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Oxycarenus modestus NT B2c(v) S Fo PåH Antatt Kjent Kjent Nebbmunner
Oxyethira falcata CR B2a(i)b(v) L PåH Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Paraleptophlebia werneri liten gaffelgjelledøgnflue NT B2a(i) L Ukj Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Parameletus minor østlig flomdøgnflue VU B2a((i))b(iii) L PåH Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Perlodes dispar NT B1b(iii)+2b(iii) L Fo Kjent Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Philomyrmex insignis NT B2b(iii) B S PåH Kjent Kjent Antatt Nebbmunner
Platycleis albopunctata sandgresshoppe EN B1a(i)b(ii,iii,iv) Ky I MF PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Rettvinger, kakerlakker, saksedyr
Platycnemis pennipes elvevannymfe fjærbeinvannymfe NT B2b(iii) L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Plinthisus brevipennis VU B2a((i))b(iii) Ky PåH Kjent Antatt Nebbmunner
Protonemura intricata NT B2a(i) L Ukj Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Psophus stridulus klapregresshoppe VU B1a(i)b(ii,iii,iv)+2a(i)b(ii,iii,iv) Ky B S SA PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Rettvinger, kakerlakker, saksedyr
Sehirus luctuosus mørktorntege NT B1b(i,ii,iii)+2b(i,ii,iii) Ky K PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Nebbmunner
Semblis phalaenoides NT B1b(iii)+2b(iii) L PåH Kjent Antatt Antatt Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Setodes argentipunctellus NT B2a(i) L Ukj Kjent Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Sigara fallenoidea nordbuksvømmer NT B2a(i) L PåH Fo Kjent Nebbmunner
Sigara hellensii bekkebuksvømmer EN B2a(i)b(iii) L PåH Fo Kjent Nebbmunner
Sigara longipalis langpalabuksvømmer VU B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) L PåH Kjent Nebbmunner
Somatochlora flavomaculata gulflekket metalløyenstikker gulflekkmetallibelle EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii); D1 L PåH Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Antatt Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Somatochlora sahlbergi nordlig metalløyenstikker tundrametallibelle VU D1 L PåH Kl Antatt Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Spathocera dalmanii heikanttege VU B2a((i))b(i,ii,iii) K PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Nebbmunner
Sphingonotus caerulans blåvingegresshoppe VU B1a((i))b(ii,iii,iv) I B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Rettvinger, kakerlakker, saksedyr
Stenophylax vibex NT B2a(i) L Ukj Kjent Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Sympetrum sanguineum blodrød høstlibelle blodhøstlibelle NT B2b(iii) L PåH Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Antatt Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Tetraphleps bicuspis DD S PåH Kjent Antatt Nebbmunner
Triaenodes unanimis NT B2a(i) L Ukj Kjent Kjent Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Tritomegas bicolor flekktorntege VU D2 K Fo PåH Antatt Antatt Nebbmunner
Tropistethus holosericeus NT B2b(iii) B PåH Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Nebbmunner
Ulmicola spinipes engkanttege NT B2a((i))b(ii,iii) B K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Nebbmunner
Wormaldia occipitalis EN B2a(i)b(ii,iii,iv,v) L PåH Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Neste