Søk Rødliste Med rammer

Trichoptera

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

29

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Agrypnia sahlbergi VU D2 L Fo Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Asynarchus thedenii VU D2 L Fo Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Beraea maura CR B2a(i)b(iii,iv,v) L PåH Kjent Antatt Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Ceraclea excisa VU D2 L Fo Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Ceraclea perplexa VU D2 L Fo Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Grammotaulius nitidus VU D2 L Fo Kjent Antatt Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Holocentropus stagnalis VU D2 L Fo PåH Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Holocentropus varangensis DD L Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Hydroptila cornuta NT B2a((i))b(i,ii,iii,iv,v) L PåH Kjent Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Ithytrichia clavata VU D2 L Fo Kjent Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Lenarchus productus VU D2 L Fo Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Leptocerus tineiformis EN B2a(i,ii)b(iii) L PåH Kjent Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Limnephilus diphyes VU D2 L Fo Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Limnephilus hirsutus EN B1a(ii)b(iii,v)+2a(ii)b(iii,v) L PåH Kjent Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Limnephilus quadratus VU D2 L PåH Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Notidobia ciliaris NT B2a(i) L Ukj Kjent Antatt Antatt Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Odontocerum albicorne VU D2 L Fo Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Oecetis furva NT B2a(i) L Ukj Antatt Kjent Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Oecetis notata NT B1b(v)+2b(v) L Ukj Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Orthotrichia angustella NT B2b(v) L Ukj Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Orthotrichia tragetti VU D2 L Fo Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Oxyethira falcata CR B2a(i)b(v) L PåH Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Semblis phalaenoides NT B1b(iii)+2b(iii) L PåH Kjent Antatt Antatt Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Setodes argentipunctellus NT B2a(i) L Ukj Kjent Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Stenophylax vibex NT B2a(i) L Ukj Kjent Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Triaenodes detruncatus VU D2 L Fo Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Triaenodes reuteri VU D2 L Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Triaenodes unanimis NT B2a(i) L Ukj Kjent Kjent Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Wormaldia occipitalis EN B2a(i)b(ii,iii,iv,v) L PåH Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer